Referat fra bestyrelsesmøde hos Lars Peter d. 19/9 kl. 19

Afbud fra: May Kjems og Klaus Bøgestrand

Besøg af konsulent fra Dansk Ride Forbund

Deltagere: Erling Christensen, Preben Jeppesen, Lillian Andersen samt underviserne Mai og Linéa (underviserne deltog til og med punkt 3)

 

 1. Velkommen v/Erling Christensen
 2. Info fra Dansk Rideforbund

Repræsentanten for DRF informered om Infomappen med relevante oplysninger til inspiration bl. a. Til kontrakter. Mappe udleveret. Lillian har den til gennemsyn.
Drøftet status for VBR. Klubbens lejeforhold i.f.t. Efterskolen samt vigtighed af klubben i.f.t. Stævner.
Der anbefales et statusmøde med Efterskolen af hensyn til fremtiden,for sikring af en realistisk forventningsafstemning.

Drøftelse af kendte byggeplaner til dato.
Forslag om fornyelse af lejekontrakt med fremtidigt åremål for udlejning.
Vi skal etablere flere stævner. Ikke kun elevstævner. Vi skal som tidligere Tiltrække ryttere udefra.
Efterskolen støtter ikke elevers medlemskab af rideklubben. Dette kunne være en fordel også i forhold til elevtilskud.
Forslag om halvårlige møder med forstanderen for efterskolen. Mai tilbyder at være den, der har dialogen med Heidi v/behov.

Forslag om at vi udarbejder forslag til en ny lejekontakt, nævn f.eks. behovet i forhold til planlægning af stævner. Og aftal møde.

 

3
Juniorudvalg
Der er juniorudvalg, der selv planlægger stævner og hyrer dommere. Der skal være en kontaktperson fra bestyrelsen til udvalget. Aldersgruppe forslag 9 -16 år.
Vi bliver tildelt Event programmet fra DRF fra 1/1-2018.
Indkald til møde for info om nedsættelse af stævneudvalg/juniorudvalg.

Forslag fra Mai om afholdelse af marked med henblik på salg af brugt rideustyr, der kan evt. Arrangeres ponygames eller lignende.
Der skal drøftes bemanding af og salg i cafeteriet. F.eks. Levering af madvarer fra efterskolen, såsom pizzasnegle og pølsehorn eller gryderet.

Forespørgsel på om vi må anvende den store hal. Hidtil har vi benyttet den, når efterskolen ikke bruger den. Hvad når, der kommer en rytter udefra. Dette drøftes på mødet med efterskolen
Det er vigtigt, hvad vi får lokaletilskud til. Vi skal have styr på, hvem af de ryttere, der kommer udefra, der er medlemmer.

Forslag fra DRF om at der bør være 5-6 ryttere på hvert hold af hensyn til økonomien.
Vi tiltrækker ryttere, fordi det ikke bare er rundkredsryttere, det kan så betyde et højere kontingent.

Der kan etableres en glidende overgang fra 1/2 til 1 time. Der kommer 1 udefra med egen hest.

Partkontrakt er ikke færdigbehandlet, er fremsendt til Klaus, der har meldt afbud til i aften.

Det er vigtigt i part kontrakten at fremhæve, at det er underviseren, der vurderer om parthavere må ride skovtur.

Mai har indkøbt 2 sadler til udlån.

LaLa er krybbebidder, vi kan godt bruge den, men forlanger en reduktion i prisen. May tager kontakt til tidligere ejer.

Sonny Boy skal have jerntilskud, han har for lav blod procent. Mai køber dette.

Drøftet kontakperson for Linéa. May har tilkendegivet at hun fortsat gerne er kontaktperson for Linéa. Linéa vil gerne have en anden kontaktperson, der er nemmere at få fat i v/behov.

 

 1. Økonomi og tilskud i klubben
  Lokaletilskud kan kommunen fjerne, aktivitetstilskud skal kommunen betale. I aktivitetstilskud medtælles også forberedelse og efter sadling.

  May kan kontakte repr. Fra DRF for input til ansøgning til diverse fonde.

  Der sker mange tiltag i klubberne vedr. bredde for tiltrækning af nye ryttere. Repr. Fra DRF kommer gerne og introducerer ponygamesudstyr.

  Der må ikke betales dagsmedlemsskab for efterskoleelever for stævnedeltagelse, minimum 3 mdr. Medlemskab.

  Der kunne også etableres et herrehold om aftenen efter undervisningsslut.

  Forsikringer
  Der skal stå i indmeldelsesblanket, at rytteren selv skal sikre en ansvarsforsikring.
  Færdsel i ridehallen skal ske på eget ansvar. Opsættes på infotavle.

  Drøftet hesteforsikring og muligheder.

  Forslag om at oprette opstaldningskontrakt for hver enkelt pony.

  Hvordan får vi nye i bestyrelsen. Gøre os synlige ved undervisning og ridestævner.

  Kassererposten - anbefalet klubmodulet for egen indbetaling incl. Hjemmeside. Udover dette er der kun lønregnskab og ekstern bogføring.
  Give egnens rytterforening kører med klubmodulet.

  Pro løn er biligere på lønkørsel end multidata/Bluegarden.

  Drøftet mulighed for hestekøb, evt. Hest på 152 til 155.

  Forslag om udarbejdelse af plan for den enkelte elev, mål, delmål. Kommunikeres ud.
  Rideforbundet har bog med intromærker. Kostpris kr.10.

  Se hjemmesiden under klubbredde.

  Kig på hjemmeside efter kurser for undervisere.

  En rigtig god inspiration fra Dansk Rideforbund.
 2. Klubbens fremtid afhænger af drøftelsen med Efterskolen, indkøb af heste til de ventende elever p.t. 13, samt bemanding af kassererposten samt valg af regnskabssystem og status på beholdning.
 3. Evt. Intet. Nyt møde aftales, når der er klarhed over de nævnte punkter for handling.

 

 

Referent Lillian Andersen