Referat bestyrelsesmøde VBR den 9 januar 2018 kl. 19.30 hos Lars Peter


Afbud fra May Kjems


1. Valg af mødeleder

Lars Peter


2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt


3. Godkendelse af og opfølgning på sidste referat

VBR overflyttes til klubmodul incl. Mail. Bricksite.Com. opsiges og lukkes. Dinero abbonement opsiges.

Der udsendes  reminder om fællesspisning og infomøde. På infomøde orienteres udfra gensidige forventninger. F.eks. Færdigheder i omgangen med heste

Desuden informeres på mødet om Årshjul og juniorudvalg.

Erling sender mail til Anni med forespørgsel om brug af hallen til Fastelavnsstævne 10-11 eller 17-18 februar og ridelejr 1,2 og 3 juli eller 2, 3 4 juli samt 9, 10 og 11 august.


4. Siden sidst

Afslag på ansøgning fra Kronjylland

Forespørgsel i forhold til ansøgning om sponsorater fra Mathilde. Afventer ny bestyrelse.

Vi afventer svar fra Olav vedr. overdragelsespapir. VBR og efterskolen.

Lillian kontakter Jan Hougaard og Jens Glavind.

Liste over gamle skyldnere revideret , Lillian rykker resten. Hvis restance ikke betales stopper undervisningen for eleven.

Juniorudvalg etableres, der informeres derom til fællesspisning.

Preben og Lillian tager snakken med de 3 utilfredse mødre inden fællesspisning. Lillian sender SMS til de 3 mødre.


5. Økonomi v/kasserer

Claus udarbejder årsafslutning til underskrift af bestyrelsen på næste møde.

Modtaget tilskud fra kommunen på  kr. 100.000. I huslejen indregnes leje af græsfold hos IB.

Erling indberetter husleje til kommunen og aftaler møde med dem vedr. Afdragsordning.

Vedr. Gæld til efterskolen afventer vi henvendelse fra dem, da vi har efterspurgt møde.

Halvpart på Cosmo opsagt pr. 1/2. Anden parthaver ønsker at bruge Cosmo, 1 gang hver uge.

Aftale med Sofie på Lady omkring kvartpart er på plads.

Vedr. Difference i pris på spring og dressur. Springpris stiger pr. 1 marts til kr. 380.

Max opretter forenings mobil Pay.

Betaling af medlemskab . Ved medlemskab i 3 mdr., kan der fås facilitetstilskud fra kommunen. Medlemskab reguleres kvartalsvis.

Udskiftning af vinterdækkener. Sunny Boys udskiftes nu, Oskars udskiftes også V/behov.

Cafeteriapriser fastholdes.


6. Fremtidige aktiviteter

Årshjul udarbejdes løbende

Fællesspisning lægges ind på Facebook af Erling.

For deltagelse i stævner skal der købes rytterlicens af rytterne.

Generalforsamling 20 marts kl. 19.30.

Erling spørger Jan Hougaard om at være dirigent.

Erling undersøger ledige datoer for ridelejr.

Introduktion i opstart og pleje af heste, juniorudvalget og Mai. Evt. Hver 2 md.7. Evt.

Referat udlægges på hjemmesiden efter godkendelse. Ligeledes udlægges gamle referater. (Lillian sender gamle referater til Max for udlægning på hjemmeside)


8. Dato for næste møde

Den 20 februar kl. 19.30Referent: Lillian Andersen