Bestyrelsesmøde VBR 20 februar 2018
 
1. Valg af mødeleder Lars Peter

2. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt

3. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde den 9 januar 2018.
Endnu intet svar fra efterskolen. Lillian rykker. Anmoder samtidig om forslag til 3 mødedatoer. Max, Preben og Mai spørges.
Samarbejdsaftale med efterskolen, vi har endnu ikke den underskrevne aftale.
Lillian rekvirerer det bilag Jan Hougaard har.
Opfolgning på skyldnere. Vi afventer resultat året ud, fra gamle skyldnere, der har fået opgørelse
Møde med utilfredse mødre. Forventning om, at vi etablerer en dag med intro i omgang med hesten. Drøftes med juniorudvalget

4. Siden sidst
Mai indkalder juniorudvalget.
Næste infomøde, her laves oversigt over info. Fællesspisning gik lige op.
Fastelavnsstævne gik lige op.
Preben køber førstehjælpskasse og afleverer regning.

5. Økonomi V/kassereren
Regnskab underskrevet. Max følger op på tilskud fra Horsens kommune.
Saldo d.d. 94.000
Status klubmodul. Der følges op på mangler.
Medlemsstatus . P.t 59 aktive medlemmer.
Økonomistyring kører fint.
Vi laver budgetopfølgning kvartalsvis.
Max følger op på indberetning til kommunen
Affaldsgebyr. Den lille beholder er VBR s
Erling og Max checker Eboks

6. Fremtidige aktiviteter
Generalforsamling 20 marts 19.30
Erling laver annonce til den 1/3, Østbirk avis
Lillian spørger Olav om han vil være dirigent
Lillian referent.
Erling laver beretning
Vi laver forslag om, at bestyrelsesmedlemmer ikke skal betale kontingent.
Klaus fremlægger regnskab. Max fremlægger budget.
Nye kandidater. Enkelte har vist interesse.
Vi skal gerne have valgt 2 suppleanter.
Suppleanter anbefales at deltage i bestyrelsesmøderne
Vi mødes kl. 18.45
Vi konstituerer os efter generalforsamlingen og aftaler mødedato for den nye bestyrelse.

7. Evt.
Opfølgning med efterskolen. Lejeaftale udløb 31/12 2014
Den nye bestyrelse gennemgår vedtægter for tilpasning
Vedtægter tilrettes.
Vi har p.t. Ingen forretningsorden. Forslag i mappe fra DRF
Børneattester indhentes af den enkelte på nettet. Fortrinsvis undervisere over 18.
Bestyrelsen indhenter hver især.
Mobil Pay skal have data på nye bestyrelsesmedlemmer og ny formand.
Mus samtale afholdes inden sommerferien, person udpeges fra bestyrelsen.
Dato for næste møde afventer generalforsamling og bestyrelsessammensætning.