Referat fra bestyrelsesmøde i VBR den 14 juni 2018 kl. 19.00 hos Lars Peter, Præstemarken 71, Østbirk

 

  1. Valg af mødeleder. Jan
  2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelser fra Jan.
  3. Godkendelse af og opfølgning på referat fra sidste møde den 5 april 2018

      Fremover laves 2 referater, det ene målrettet info på hjemmesiden, det andet som en reminder for os i bestyrelsen.

  1. Siden sidst.    Modtaget takkekort fra Frida Bøgestrand.

      Afholdt møde med 2 repræsentanter fra Horsens kommune. Et godt møde og meget informativt. Vi afventer udspil fra kommunen, når vi har klarhed over klubbens fremtid. Gælden til kommunen er fastsat til kr. 270.000. Specifik boxleje dækkes ikke.

      Vi drøfter fremtidig lejekontrakt med Jan Hougaard. Jan tager kontakt.

 

      Vi undersøger mulighed for anden placering af rideklub. Drøftet muligheder og konsekvenser.

      Drøftet fremtidige økonomiske muligheder og konsekvenser.

 

      Jan og Max udarbejder et overslag over udgifter i forbindelse med evt. anden placering Hvad kan og skal vi betale. Skal løn til staldpiger også indregnes?

 

                Evaluering af Kursus i opsadling og omgang med heste – Horsemanship v/Bjarne fra Bæklund. Der var 30 tilmeldte og alle var tilfredse.

 

                Ny aftale/forhandling med efterskolen (Efter det af Mai fremsendte brev)

 

      Input fra MUS samtalen med Mathilde og Linea. De tager fra september begge hver 2 dages undervisning pr. uge.

      Ved konflikter med forældre om evt. holdskifte henvises til Jan.

      Når der er lukket for tilmelding, sker efterflg. henvendelse til Jan.

 

      Der er kommet en ny pony til klubben indkøbt af Preben – Tulle – den skal lige vænnes til at gå som elevhest.

 

                      Tiltag fra juniorudvalget v/Mai

                      Juniorudvalget mødtes den 10 juni, hvor de bl.a. drøftede muligheden for at lave egne ryttermærker. Udvalget er godt i gang med at definere indhold og krav.

                      De første 3 mærker skal være basismærker. Hvor der uddeles grønne, blå og røde rosetter med en passende tekst.

                      De 2 følgende mærker skal være møntet på dem, som gerne vil ud og starte til stævner, og dem som har part/tanker om egen hest – her skal undervisningen til dels varetages af udefra kommende fagpersoner, og der skal være et decideret undervisningshefte.

 

                      Juniorudvalget har herudover bidraget til årets ridelejr med nogle aktiviteter, samt arrangeret en sensommer familieevent på Vestbirk Camping i august. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig til arrangementet.                

                                           

  1. Økonomi v/kassereren. Indestående d.d. 130.000 incl. indbetaling til ridelejr, som står på særskilt konto.

                      Medlemsstatus. Vi har p.t. 66 elever.

                      Afdrag på gæld. Vi beder om opgørelse fra efterskolen på gæld, som de har oplyst er afskrevet.

                      Max har indkøbt 33 t-shirts i forskellige størrelse. Aftalt tryk med Helmer.

 

  1. Fremtidige aktiviteter

      Status på etablering af sommerfold og plan for færdiggørelse. Max har sat de sidste pæle i, der mangler et led. Max er ved at opbygge 3 trailere til fodring/Hø.

      Vi mangler stadig en skurvogn. Vi mangler også at etablere vand og strøm.

      Max giver besked, når vi skal mødes for færdiggørelse af fold.

      Der skal indkøbes murbaljer til vand til alle folde.

      Vi hjælpes med pasning af heste i ferien. Mai og Max holder ferie fra den 20-27 juli.

 

                      Forventnings afstemning med Efterskolen – Lejeaftale 2014 fornyes?

                      Strategi for næste møde med VMSE drøftet.

                      Vi sender mail til efterskolen i uge 26 med mødeforslag i uge 34-35.

                     

                      Status på mulighed for anden lokation og placering i forhold til nuværende elevers bopæl.

                      Strategi for næste møde med VMSE

                     

                      Ridestævne 16-17 juni. Lillian køber gaver til dommerne. Preben køber hestebolcher som præmier. Der er indkøbt 2 vandrepokaler, som tildeles den mest vindende ekvipage i spring og dressur.

 

                      Ridelejr – 1,2 og 3 juli. Pæmiestørrelse drøftet.

                      Materialer til ridelejr se mail fra Mathilde og Linea

                      Lillian laver snobrødsdejg til bålaften. Renes svigermor vil bage kage.

                     

                      Tulle, Corvette, Oskar og Julie er heste ejet af Lillian. Disse overdrages senere til rideklubben.

                     

  1. Dato for næste møde . Den 15 august kl. 19.   
Referant:
Lillian Andersen