Referat fra bestyrelsesmøde i VBR den 29 november 2018 hos Jan

 

Dagsorden:

·         Kommentar til sidste referat. Referat godkendt

·        Opfølgning på "action" punkter fra sidst

   Budgetlægning incl. Budgetopfølgning. Afventer møde med Dorthe fra Dansk ridforbund. Jan tager kontakt.

   Indkalde til møde med Dorthe fra Dansk Ride forbund vedr. sponsorater og muligheder for ansøgninger om fondsmidler. Udsat.

   Oprettes 2 abonnementer, et for dem, der modtager undervisning på egen hest, og et for dem med egen hest, der også rider udenfor undervisningstid.

   Undervisning på egen hest kr. 325. Undervisning på egen hest, undervisning + ridning kr. 450.

   Muligheder for sprinkleranlæg undersøges. Er på plads.

·         Kommunens reaktion på lejekontrakten (Jan) . Godkendt med opfølgning i 2021.

   Afdrag på gæld til kommunen. Gæld afdrages over 9 år med 30.000 pr. år. Beløbes tilbageholdes i a/c betalingen på kr. 180.000. Der udbetales herefter kr. 150.000 årligt med kr. 37.500 pr. kvartal, første gang januar 2019. Vi har modtaget tilgodehavende på kr. 70.000.

·         Kort status på VBR økonomi (Max). Kr. 71000 på konto efter lønudbetaling.

·         Parter

   Jævnfør mail korrespondance og input fra Mathilde, tager vi lige en "runde" mere vedr. staldarbejde/løn afregning og mugning for 1 times hold.

   Tilbud til elever over 13 år med part, at part betalis via udmugning.

   Der laves liste over udmugning, der muges, når heste har undervisning. Oplæg fremsendes.

·         Undervisning

   Ann-Sofie starter undervisning mandag.
Skal nogen fra bestyrelsen være der til at byde hende velkommen.? Rene lukker heste ind og byder Ann-Sofie velkommen.

   Julegaver til ride lærer. Drøftes med underviserne. Tilbud kr. 800, Jan undersøger mulighed for sponsorater ved køb af 4 jakker. Evt. køb af andet.

·         Undervisning den 2, 3, 9 og 10 januar p.g.a. eksamen

   Ejerforhold for de heste, som ikke står i rideskolens navn. Drøftet.

   Antal. I alt 12 heste + kr. 15.000 til indkøb af ny pony.

   Plan for fremtiden.

   Hvis en elev ikke kan mestre signaler til hesten, skal eleven på trækkehold eller  modtage enkelt undervisning. 

   Materialer til ponygames købes. Kegler og lignende findes. Lillian har gymnastikbold, denne afleveres til                       klubben.

   Rammer for parter, drøftet.

   Fritidsjob – reaktioner – udmugning. Drøftet.

·         Status på flytningen

   Status Kontrakt på opstaldning og samarbejdsaftale (LP og Jan). Samarbejdsaftale læses og kommenteres evt. med tilføjelser til næste møde.

   Opstaldningskontrakt fremsendes til Dorthe DRF for gennemgang og godkendelse.

   Hvad mangler der at blive ordnet her og nu.?

   Opkvalificering af hegn, så alle hegn er intakte.

   Ønsker til diverse forbedringer og indkøb mm.

   indkøb og betaling, hvad betaler VBR og hvad kan forventes inkluderet i lejen. Drøftet i henhold til kontrakt. Besluttes i bestyrelsen før indkøb.

   Plan for rytterstue. Rytterstue 1 prioritet. Vinduer isættes mod ridebane. Ny dør ud mod haven. Dampspær, gulv. Magnus spørges i forhold til tegning af rytterstue. Evt. arbejdsweekend.

                       Ved indkøb af industrivaskemaskine etableres Mobil Pay kr. 50 pr.vask. Max                                                      undersøger mulighed for indkøb af .industrimaskine.

   El-kedel, så elever kan lave te, kopsuppe mm. Preben har en elkedel.. Der laves en hyld/skab.

   VBR skilt ved indkørslen (Rene)

   Pudsning af seletøj. Mai arrangerer pudse/pizza arrangement x 3 årligt med juniorudvalget.

   Næste møde den 17 januar 2019 kl. 19 hos Jan.