Generalforsamling i VBR d. 20 marts 2019, Tinghuset, Brædstrup

1.       Valg af dirigent. Olav Rasmussen, der konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt 

via indkaldelse på mail til alle medlemmer.

 

2.       Valg af referent. Lillian Andersen 

Ønske fra bestyrelsen om fremrykning af pkt. 9 Ændring af vedtægter, så dette punkt behandles før valg til bestyrelsen, da ændringen har konsekvens for valget..

 

3.       Bestyrelsens beretning for 2018

I beretning ved formanden  blev der refereret til  de afholdte stævner i årets løb, den afholdte ridelejr med deltagelse af 32 børn, flytning af rideklubben  til Brædstrup den 1 oktober. Juleklip og åbent hus, hvor der i alle aktiviteter blev ydet en stor indsats af alle. Vi er gået fra 10 til 14 Elevheste, heraf er nogle privatejede og udlånt til klubben. Vi har fået en ekstra underviser Anne Sofie, som vi byder velkommen. Elevtallet øges løbende. Der er flere elever , der ønsker parter. Søndag har der været kagebord v/Sidsel, ja det skal være hyggeligt at være i klubben.

Nyt fra juniorudvalget

Afholdt 1 møde med brainstorm for ønsker og ideer, julehygge og klippedag, showkonkurrence.

 

4.       Aflæggelse af og godkendelse af regnskab 2018. Godkendt med bemærkninger fra revisoren. 

Status 45.270,51. Konklusionen var et fint gennemarbejdet materiale. Anbefaling  Extern revisor inddrages som vejleder til kasserer. Det stigende aktivitetsniveau er positivt. Gæld til Horsens kommune afdrages via modregning i lokaletilskud. Revurderes efter 3 år med forventning om flere elever. 

 

5.       Fremlæggelse af budget. planer for 2019. 

Budget fremlagt. Planer for 2019. Der forventes  afholdt 4 stævner, det første den 30-31 marts. 2 x ridlejr primo og ultimo sommerferien 2019. Der er tilmeldt ryttere til ponygames i Boller. Planlægning og indretning af rytterstue. Der indkaldes til arbejdsweekend. 

 

6.       Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

9. Ændring af vedtægter.

§ 4 – Udvidelse af bestyrelsen til 6 medlemmer. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2. Værdisæt for rideklubben fremlagt og drøftet.

 

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Rene Kistrup Petersen og Preben Jeppesen

Genvalg til Rene og Preben. Mai indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem og kontaktperson for juniorudvalget..

 

8.       Valg af 2 suppleanter. På valg: Mai Klavsen, Vakant

Valgt: Peer Thomsen  og Vibeke Vigen

 

9.       Valg af revisor

På valg: Olav Rasmussen og Jan Hougaard Sørensen

Olav Rasmussen Genvalgt. Jan Hougaard ophørt.

 

10.   Evt.

Intet

 

Konstituerende møde

 

Følgende blev valgt:

Formand:  Jan Sune Nielsen

Kasserer: Max Klavsen

Næstformand/sekretær: Lillian Andersen

Bestyrelsesmedlemmer: Rene Petersen, Preben Jeppesen, Mai Klavsen (Kontaktperson til juniorudvalg og undervisere.

Pkt. til bestyrelsesmøde:. 

1.        Etablering af rytterstue. Opfølgning med ejeren Lars Peter Jørgensen.

Drøftet prøver på vinyl/linoleum. Valg koksgrå vinyl. Mål rytterstue 7 x 5,5 m. Pris pr. kvadratmeter kr. 80 incl. Moms. Lillian bestiller.

2.       Mai: Ridestævne 30-31 marts. Cafeteria – Lillian og Max  samt indkøb. Vibeke og Peers kone samt Renes kone hjælper.

3.        Bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24 april kl. 19.45 hos Jan, Sorgenfri 57, Brædstrup

4.       Mail adresser nye suppleanter: Peer Thomsen -  bpthomsen@utlook.dk

                   Vibeke Vigen – vijavigen@gmail.com