VEDTÆGTER

for VESTBIRK RIDEKLUB VBR

CVR:88047516

* Horsens kommune *

 

§1

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af rideøvelser og ridekonkurrencer af forskellig art samt derhos arbejde for kendskab til den ædle hest og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Klubbens navn er: Vestbirk Rideklub (VBR), hjemsted Horsens kommune.

§2

I klubben kan der optages aktive, passive og juniormedlemmer. Unge mennesker under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer. Aktive og passive seniormedlemmer har stemmeret. Juniormedlemmer har ingen stemmeret dog har juniormedlemmers forældre ret til 1 stemme per barn. 
Et bestyrelsesmedlem skal kun betale kontingent såfremt denne selv er aktiv elev i klubben.

Indmeldelse af medlemmer sker ved oprettelse af profil på www.vbr.dk og tillige betaling af kontingent. Medlemskabet er gældende fra den dato betalingen modtages af kassereren, betalingen kan kun ske elektronisk med betalingskort eller via betaling med mobile pay til foreningens nummer 41711. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Umyndige der selv melder sig til, kan ekskluderes uden varsel.

§3

(Årskontingentet fastsættes på årlig generalforsamling. Kontingentet betales senest den 1. februar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restance.)

§4

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen sammen med to suppleanter for 2 år. Der afgår hvert år 2 eller 3 medlemmer af bestyrelsen. Første gang 2 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlems afgang i utide tiltræder en suppleant i resten af perioden. I bestyrelsen kan kun vælges amatører. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§5

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er det formandens stemme, der er afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen oplæses og underskrives inden mødets afslutning.

§6

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.

Foreningen tegnes af formand og 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§7

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, blandt medlemmerne for 2 år ad gangen valgte revisorer. 1 afgår hvert år.

§8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed (se dog §2). Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen, eller mindst 3 medlemmer, forlanger skriftlig afstemning.

§9

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§9 A.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds

Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§9 B.
I det af §9A omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved

Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§10

Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet af to tredjedel af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§11

Den ordinære generalforsamling afholdes medio marts måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen skriftligt bringes til medlemmernes kendskab med 8 dages varsel.

§12

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 7 medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse af dagsordenen.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§13

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig kræves, at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med 75% af de afgivne stemmer.

§14

Vestbirk Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt af dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§15

Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til almennyttige formål i Horsens kommunen, der ligger i tråd med foreningens formål.

 

Vedtaget Vestbirk i juni 1974.

Revideret i november 1997, februar 2002, december 2007, marts 2013, marts 2018, samt marts 2019.