Referat fra Generalforsamling d. 19/5-2021

Dagsorden generalforsamling VBR.

  1. Valg af dirigent Jan Nielsen

  2. Valg af referent Vibeke Nielsen

  3. Bestyrelsens beretning for 2020

2020 var et år med udfordringer grundet corona.

Der var en del ekstra arbejde under nedlukningen, med at få passet hestene. Der blev lavet nogle fine teori video som kunne tilgås fra VBR hjemmeside, under nedlukningen.

En stille genåbning, hvor der kunne refunderes 50% af beløbet fra nedlukningen, over de første måneder af genåbningen.

Ridelejr var udsolgt, og blev gennemført, med positive oplevelser trods restriktioner.

Der var en arbejdslørdag, hvor der blev arbejdet på en ny sti ud til naturstien, så der kan rides på tur, samt blev der malet bokse.

Der blev afholdt stævner med god tilmelding i september, samt halloween og klubmester i november. I december blev kubben lukket ned grundet corona nedlukning.

  1. Aflæggelse af og godkendelse af regnskab 2020 Regnskab godkendt, med en lille stigning i omsætning.

  2. Fremlæggelse af Budget planer for 2021 Budget godkendt, dog med nota om at der mangler en udgiftspost under SHOP udgifter. Der skal søges fonde, samt sponsorater til det klubben gerne vil have lever, herunder hegn.

  3. Indkomne forslag: Der er ikke kommet indkomne forslag

  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  1. Valg af 2 suppleanter

  1. Valg af revisor

  1. Eventuelt Intet til evt.

Med venlig Hilsen

VBR bestyrelsen